Privacy statement

Privacy verklaring

BELLA BEAUTY Friese Woudenlaan 8 2548LW Den Haag NEDERLAND BELLABEAUTY.NL
INFO@BELLABEAUTY.NL KVK 67661912

1. ALGEMENE INFORMATIE
A. PRIVACY
i. Bella Beauty neemt uw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens van u wanneer u gebruik
maakt van onze website, van onze diensten of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. ii. In de
zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Bella Beauty de zogenaamde
verwerkingsverantwoordelijke.
B. SAMENVATTING
i. Wij spannen ons in om de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt op een zorgvuldige
manier te verwerken. Met deze privacyverklaring bieden wij u een transparant en helder overzicht
van: a. Voor welk doel wij uw persoonsgegevens verwerken; b. Welke persoonsgegevens wij van u
kunnen verwerken; c. Hoelang wij uw persoonsgegevens zullen bewaren; d. Van welke
(sub)verwerkers wij gebruik maken bij de verwerkingen van uw persoonsgegevens; e. Welke rechten
u heeft op de grond van de AVG met betrekking tot de verwerking door Bella Beauty en, f. Wat de
maatregelen zijn die wij nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.

2. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
A. DE VOLGENDE GEGEVENS WORDEN VIA DE WEBSITE VERZAMELD: i. Naam ii. Adresgegevens iii. E-
mail iv. Telefoon v. Betaalgegevens vi. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact
vii. Locatiegegevens viii. Gegevens over uw activiteiten op onze website ix. IP-adres x.
Internetbrowser en apparaat type.

3. BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
A. MINDERJARIGE i. Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen
over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, met als uitzondering schriftelijke toestemming van
ouders of voogd. Bella Beauty kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is, daarom
raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo kunnen we
samen voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
B. NEEM CONTACT OP BIJ HET VERMOEDEN VAN EEN FOUT i. Als u ervan overtuigd bent dat wij
zonder de hiervoor genoemde toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een
minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bellabeauty.nl. Wij zullen deze informatie dan
onmiddellijk verwijderen.

4. WAAROM EN HOELANG WE GEGEVENS NODIG HEBBEN
A. BELLA BEAUTY VERWERKT UW PERSOONSGEGEVENS VOOR DE VOLGENDE DOELEINDEN: i. U te
kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; ii. U de mogelijkheid
te geven om bestellingen te plaatsen en deze direct af te rekenen; iii. U onze offerte toe te sturen
wanneer u deze heeft aangevraagd; iv. U desgevraagd informatie toe te sturen naar aanleiding van
het contactformulier en tot slot; v. Uw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze
website te verbeteren en deze af te stemmen op uw voorkeuren.

B. BEWAARTERMIJNEN i. Bella Beauty zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt
noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wenst u
informatie over onze bewaartermijnen in uw specifieke geval neem dan contact op via:
info@bellabeauty.nl

5. VERWERKINGEN DOOR DERDEN
i. Naast de eventueel door ons gebruikte cookies, zoals is opgenomen in onze cookieverklaring, delen
wij de gegevens die we op deze website van u verzamelen met de volgende derde partijen: a. Google
b. Mollie c. Blurmedia ii. Met de bovenstaande verwerkers hebben wij goede afspraken gemaakt. Wij
dwingen deze derden ertoe om minimaal hetzelfde niveau van beveiliging van de persoonsgegevens
te hanteren als dat wij als verwerkingsverantwoordelijke u bieden.

6. UW WEBSITEBEZOEK IN KAART A. COOKIES
i. Bella Beauty maakt gebruik van cookies. Er bestaan verschillende soorten: a. Functionele cookies:
Dit zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar
behoren werkt; zo kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen
wij hiermee onze website en onze dienstverlening via de website optimaliseren. b. Analytische
cookies van derden: Deze cookies kunnen uw surfgedrag bijhouden. Deze cookies worden geplaatst
wanneer er gebruikt wordt gemaakt van analytische dienstverleners, zoals bijvoorbeeld Google
Analytics. c. Tracking cookies: Deze cookies worden door een externe partij geplaatst. Door het lezen
van de cookies herkent de adverteerder u bij een bezoek aan een site waarbij hij eveneens is
betrokken. Als u verder surft, kunnen gepersonaliseerde advertenties worden getoond. Deze cookies
kunnen ook uw surfgedrag bijhouden waardoor een zeer specifiek profiel door deze partijen kan
worden opgebouwd. Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat er sprake is van een persoonsgegeven.
B. WAT ALS U NIET VAN COOKIES HOUDT i. Uw cookie instellingen zijn bij uw eerste bezoek aan onze
website door uzelf ingesteld. Alle niet functionele cookies zijn per categorie te weigeren. Plaatsing
van cookies, anders dan functionele of anonieme, analytische cookies, vindt alleen plaats na een
actieve handeling door u als bezoeker. U kunt uw instellingen op ieder moment wijzigen via onze
website.

7. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
A. UW RECHTEN i. U heeft het recht om: a. uw persoonsgegevens in te zien; b. een verzoek tot
correctie van gegevens in te dienen; c. een verzoek te doen minder gegevens door ons te laten
verwerken; d. verwijdering van uw gegevens aan te vragen; e. uw gegevens te laten overdragen aan
iemand anders; f. een klacht in te dienen zoals verder is beschreven in artikel 8. ii. Mocht u vragen of
opmerkingen over de gegevensverwerking van Bella Beauty hebben, stuur dan een verzoek naar
info@bellabeauty.nl iii. Bella Beauty wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan.
Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering,
een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy Bella Beauty u om
in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het
paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. iv. Bella Beauty zal zo
snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

8. KLACHTRECHT
A. INTERNE BEHANDELING i. Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van
(persoons)gegevens dan helpt Bella Beauty u graag om deze in onderling overleg uit de wereld te
helpen. Richt uw klacht voor behandeling in eerste instantie tot info@bellabeauty.nl.

B. AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS i. Op grond van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact
opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over uw klachtrecht vindt u via:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-
persoonsgegevens

9. BEVEILIGING VAN COMMUNICATIE DOOR SSL – ENCRYPTIE
A. SSL i. Om u als websitebezoeker te beschermen gebruikt Bella Beauty veilige
coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden uw persoonlijke gegevens
versleuteld gebruikt op onze site (voor derden dus niet zichtbaar). Zo kunt u er zeker van zijn dat uw
gegevens alleen voor u en onze server zichtbaar zullen zijn. ii. Bij alle onderdelen van onze site waar
uw gegevens gebruikt worden, zoals bij het invullen van het contactformulier, gebruiken wij SSL-
encryptie. U kunt dit zelf controleren en herkennen. Wanneer u op een versleuteld gedeelte van
onze site bent, ziet u een slotsymbool rechtsonder of linksboven in uw browser verschijnen.
Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de pagina beveiligd is.
B. WIJ NEMEN BEVEILIGING SERIEUS i. Bella Beauty neemt de bescherming van uw gegevens erg
serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw
gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact
met ons op via info@bellabeauty.nl.

10. WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING
A. WIJZIGINGEN i. Aangezien Bella Beauty haar eigen beleid steeds opnieuw zal evalueren en
mogelijk nieuwe verwerkingsdoeleinden op onze website(s) kunnen worden toegevoegd, kunnen er
wijzigingen optreden in deze privacyverklaring. Bij wijzigingen zullen wij dit steeds aan u als
websitebezoeker kenbaar maken via onderstaand versienummer. B. VERSIE i. De huidige versie is
20240326

11. VRAGEN
A. CONTACTPERSOON i. Bella Beauty heeft Selena Remmers aangesteld als verantwoordelijke op het
gebied van de AVG. Heeft u opmerkingen naar aanleiding van deze privacyverklaring of heeft u
algemene vragen omtrent de AVG, dan kunt u contact opnemen via info@bellabeauty.nl